Чинна редакція Запропоновані зміни
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:…
26) призначення на посади та звільнення з посад третини складу Конституційного Суду України;27) обрання суддів безстроково;…
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:…26) призначення на посади та звільнення з посад третини складу Конституційного Суду України;27) утворення, реорганізація та ліквідація судів загальної юрисдикції, а також визначення мережі судів загальної юрисдикції;
Стаття 106. Президент України:…23) утворює суди у визначеному законом порядку;

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.

Стаття 106. Президент України…23) виключити;…

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 цієї статті, скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних у випадках, передбачених законом.

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

Судове рішення може бути скасоване або змінене лише судом у порядку та на підставах, передбачених законом.

Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.

Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності та інстанційності.У системі судів загальної юрисдикції діють Верховний Суд України, апеляційні та місцеві суди.Утворення, реорганізація чи ліквідація судів загальної юрисдикції, а також визначення їх мережі здійснюється законом, проект якого вноситься Президентом України на підставі та відповідно до подання Державної судової адміністрації України.Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції та судом касаційної інстанції є Верховний Суд України, який у встановленому законом порядку забезпечує однакове застосування норм законодавства України всіма судами загальної юрисдикції, а також здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України.

Верховний Суд України забезпечує апеляційний перегляд судових рішень, ухвалених апеляційним судом як судом першої інстанції.

Апеляційний суд забезпечує апеляційний перегляд судових рішень, ухвалених місцевим судом. Апеляційний суд може розглядати справи як суд першої інстанції лише у випадках, передбачених законом.

Місцевий суд як суд першої інстанції здійснює розгляд всіх категорій справ, які належать до юрисдикції судів.

Суд загальної юрисдикції не може виконувати функції різних інстанцій щодо розгляду однієї і тієї ж справи.

У судах загальної юрисдикції у порядку, передбаченому законом, запроваджується спеціалізація суддів щодо розгляду окремих категорій справ.

Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, передбачених Римським Статутом Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 року.

Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України.Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше.

Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі:

1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено;

2) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

4) порушення суддею вимог щодо несумісності;

5) порушення суддею присяги;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) припинення його громадянства;

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження судді припиняються у разі його смерті.

 

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.

Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України.Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється і за такі дії винні особи притягуються до юридичної відповідальності, передбаченої законом. Ніхто не вправі вимагати від судді звіту по конкретній справі. Суддя, за дії чи бездіяльність, пов’язані із здійсненням правосуддя, не може бути без згоди Вищої ради юстиції затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом. Підстави та порядок надання чи відмови у наданні Вищою радою юстиції згоди на затримання чи арешт судді визначаються законом.Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України. 

Суддя звільняється з посади органом, що його призначив, у разі:

1) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням;

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

3) порушення суддею вимог щодо несумісності;

4) притягнення його до дисциплінарної відповідальності за вчинення передбаченого законом дисциплінарного правопорушення, несумісного з подальшим перебуванням судді на посаді;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

6) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;

7) ненадання суддею згоди на переведення до іншого суду в разі ліквідації чи реорганізації суду загальної юрисдикції, в якому він займає посаду.

 

Повноваження судді припиняються у разі:

1) смерті судді;

2) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;

3) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним.

Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються також у разі закінчення строку, на який його призначено, але не раніше дня набуття повноважень судді Конституційного Суду України особою, яка призначена замість нього.

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.
 

Стаття 127. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні.Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою.Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів.

Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх професійного рівня встановлюються законом.

Захист професійних інтересів суддів здійснюється в порядку, встановленому законом.

Стаття 127. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні.Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.На посаду судді може бути призначений Вищою радою юстиції громадянин України, не молодший тридцяти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш як п’ять років, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою.Добір кандидатів на посаду судді здійснюється Вищою радою юстиції на конкурсній основі в порядку, встановленому законом.

Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх професійного рівня встановлюються законом.

Захист професійних інтересів суддів здійснюється в порядку, встановленому законом.

Стаття 128. Перше призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом.  Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом. Стаття 128. Призначення на посаду судді суду загальної юрисдикції здійснюється безстроково Вищою радою юстиції. Переведення судді до іншого суду загальної юрисдикції здійснюється Вищою радою юстиції. Переведення судді до іншого суду здійснюється лише за його згодою, у тому числі й у випадках ліквідації чи реорганізації суду загальної юрисдикції, в якому він займає посаду. Переведення судді до суду вищої інстанції здійснюється лише на конкурсній основі в порядку, визначеному законом.Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом.
Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону.Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.Основними засадами судочинства є:1) законність;

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

3) забезпечення доведеності вини;

4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;

6) забезпечення обвинуваченому права на захист;

7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;

9) обов’язковість рішень суду.

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій.

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.

 

Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону.Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.Основними засадами судочинства є:1) законність;

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

3) забезпечення доведеності вини;

4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;

6) забезпечення обвинуваченому права на захист;

7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом, у яких касаційне оскарження рішення суду не допускається;

9) обов’язковість рішень суду;

10) розумність строків, а також закріплення у законі заходів, які у випадку порушення цих строків забезпечують прискорення здійснення судочинства або виплату компенсації;

11) автоматизований розподіл справ між суддями;

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства.

Держава сприяє спрощенню порядку здійснення судочинства та його уніфікації, крім передбачених законом випадків, обумовлених специфікою окремих категорій справ.

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності, передбаченої законом.

 

Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів.Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування. Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України видатки на утримання судів визначаються окремо для кожного суду.Для забезпечення врахування потреб судів Державна судова адміністрація України бере участь у розробці проекту закону про Державний бюджет України. Державна судова адміністрація України при здійсненні своїх повноважень підконтрольна і підзвітна з’їзду суддів України, який призначає на посаду і звільняє з посади голову цього органу.Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування.Найвищим органом суддівського самоврядування є з’їзд суддів України, скликання якого проводиться у встановленому законом порядку на засадах відкритого та самостійного обрання суддями кожного суду загальної юрисдикції своїх представників для участі в його роботі.

Збори суддів суду загальної юрисдикції вирішують питання призначення на посаду та звільнення з посади голови відповідного суду та його заступників. Порядок та підстави реалізації зборами суддів цих повноважень визначаються законом. 

Стаття 131. В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої належить:1) внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад;2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності;3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.

Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. Верховна Рада України, Президент України, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів України, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени, а всеукраїнська конференція працівників прокуратури – двох членів Вищої ради юстиції.

До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України.

Стаття 131. В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої належить:1) здійснення конкурсного добору кандидатів на посаду судді та призначення суддів на посади;2) переведення суддів;3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів;

4) прийняття рішення стосовно порушення суддею вимог несумісності;

5) надання згоди на затримання чи арешт судді за протиправні дії чи бездіяльність, пов’язані із здійсненням правосуддя;

6) звільнення суддів з посад.

Рішення Вищої ради юстиції з питань, передбачених пунктами 2-6 частини першої цієї статті приймаються шляхом таємного голосування.

Вища рада юстиції складається з п’ятнадцяти членів. З’їзд суддів України обирає до Вищої ради юстиції вісім членів, забезпечуючи при цьому представництво суддів судів загальної юрисдикції різних інстанцій. З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів, юридичних наукових установ і правозахисних громадських організацій обирає до Вищої ради юстиції сім членів, три з яких є представниками правозахисних громадських організацій.

Члени Вищої ради юстиції обираються строком на п’ять років. Особа не може бути обрана до складу Вищої ради юстиції більш ніж два рази. Обрання особи до складу Вищої ради юстиції здійснюється шляхом таємного голосування.

Вимоги до особи, яка може бути обрана членом Вищої ради юстиції, встановлюються законом.

Члени Вищої ради юстиції здійснюють свої повноваження на постійній основі і не можуть обіймати будь-які інші оплачувані посади, займатися будь-якою діяльністю, яка має на меті отримання прибутку (крім наукової, викладацької та творчої діяльності), а також займатися іншою діяльністю, яка визначена законом як несумісна з посадою члена Вищої ради юстиції.

За членами Вищої ради юстиції, обраними з’їздом суддів України, на час здійснення повноважень зберігається статус судді та місце роботи, однак вони не вправі здійснювати правосуддя.