Основними здобутками судової реформи можна вважати наступне:

– запроваджена прозора та конкурсна система добору кандидатів на посаду судді та спеціальне навчання кандидатів;

– ліквідована громіздка система кваліфікаційних комісій суддів та утворено єдиний орган, відповідальний за здійснення добору кандидатів на посаду судді, – Вища кваліфікаційна комісія суддів України;

– роль Президента України та Верховної Ради України у процесі призначення та обрання суддів зведена до церемоніальної функції, оскільки вони позбавлені можливості приймати будь-які інші рішення, окрім тих, які були запропоновані на їх розгляд органами, відповідальними за формування професійного суддівського корпусу – Вищою радою юстиції та Вищою кваліфікаційною комісією суддів України;

– закладено новий механізм формування складу Вищої ради юстиції з метою збільшення у ній кількості представників судової влади серед тих членів, які призначаються за квотами різних органів влади;

– просування суддів на посаді, тобто їх переведення у суди вищого рівня, підпорядковано об’єктивним критеріям, у якості яких передбачено, зокрема, стаж роботи на посаді судді;

– розпуск військових судів, існування яких не узгоджувалося із положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;.

– удосконалено процедуру притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;

– вдосконалено процесуальне законодавство, що створило передумови для формування єдиного підходу щодо застосування норм матеріального права вищими спеціалізованими судами та створило можливості формування єдиної судової практики;

– вирішено питання про касаційну інстанцію у цивільних та кримінальних справах, якою до проведення судової реформи був Верховний Суд України (створено касаційну інстанцію у цивільних і кримінальних справах – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ);

– підпорядковано Державну судову адміністрацію України судовій владі;

– підвищено роль суддівського самоврядування та посилено його участь в адмініструванні судової системи шляхом підпорядкування органів, відповідальних за забезпечення діяльності судів; саме на підставі рекомендацій органів суддівського самоврядування Вища рада юстиції призначає та звільняє суддів на адміністративні посади;

– на законодавчому рівні закріплено процедуру призначення та звільнення суддів на адміністративні посади;

– встановлено порядок підвищення розмірів заробітної плати суддів, який з огляду на економічну ситуацію розподілено на декілька етапів.

– у результаті внесення змін до процесуальних законів України відбулося істотне скорочення строків та спрощення розгляду справ у порядку цивільного, адміністративного і господарського судочинства з метою надання громадянам можливості більш оперативного захисту порушених прав та забезпечення їхнього права на розгляд справи у розумні строки;

– зменшено роль голів судів у процесі розгляду справ, що призвело до зростання авторитету і незалежності судді;

– запроваджено автоматизовану систему розподілу справ, яка спрямована на забезпечення об’єктивності передачі справ суддям та неможливості впливу на цей процес сторонніх осіб;

– внесено зміни до процесуальних законів, спрямовані на запровадження скорочених процедур судового розгляду (удосконалення наказного провадження у цивільному процесі, запровадження скороченого провадження у адміністративному процесі) окремих нескладних категорій справ, а також коригування окремих процесуальних прав сторін та встановлення часових рамок їх здійснення з метою боротьби із затягуванням справ та підвищенням ефективності судового розгляду.